nl
Join the best Trans dating app,
& meet dozens of singles today!

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Definities

"U" en "Klant" verwijzen naar de gebruiker van deze website en de gerelateerde diensten, en als zodanig heeft de gebruiker het recht om deze website en de gerelateerde diensten te gebruiken met inachtneming van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden die hieronder in detail worden beschreven .

TransAmor is de exclusieve eigenaar en exploitant van TransAmor (de "Website").

"Datingsite" verwijst naar de Website.

Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent "wij" en "ons" TransAmor of een opvolger, dochteronderneming, divisie of rechtverkrijgende van TransAmor.

"Service(s)" verwijst naar Uw gebruik van de Website voor welk doel dan ook.


Artikel 2. Overzicht

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst (de "Overeenkomst") beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op Uw gebruik van de Website en alle diensten die door TransAmor worden aangeboden. Door het inschrijvingsproces te voltooien, geeft u aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan alle voorwaarden in deze overeenkomst. Druk en bewaar een kopie van deze Overeenkomst voor uw administratie. Door de Website te bezoeken of Diensten te gebruiken, stemt u ermee in deze Overeenkomst elektronisch te ontvangen.

2.2 We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen. Een dergelijke gewijzigde Overeenkomst wordt van kracht en is van toepassing op uw abonnement op het moment dat we een dergelijke overeenkomst op de website plaatsen en uw uitdrukkelijke toestemming. Als u onze Service blijft gebruiken nadat een dergelijke wijziging is geplaatst en ermee is ingestemd, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke gewijzigde Overeenkomst. Het is Uw plicht om de Overeenkomst te lezen en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.


Artikel 3. Geschiktheid

U moet 18 jaar of ouder zijn om deze Website of de Services op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken. Door de Website te bezoeken of deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart en garandeert u aan TransAmor dat u: (i) 18 jaar of ouder bent en dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om akkoord te gaan met en u te houden aan de Overeenkomst; (ii) de Website zal gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving; en (iii) niet zijn veroordeeld voor een misdrijf en niet verplicht zijn zich te registreren als zedendelinquent bij een overheidsinstantie.


Artikel 4. Gedrag van consumenten

4.1 Het is de Consument niet toegestaan ​​zich onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te gedragen of anderen daartoe aan te zetten. Het is bijvoorbeeld verboden om:

 • dreigende taal gebruiken naar deelnemers of naar de datasite;
 • plaats onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal;
 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 • aan andere Deelnemers en/of het profiel directe of indirecte verzoeken om en/of uitingen van contactgegevens te communiceren, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mailadressen of andere persoonlijk identificeerbare informatie;
 • >
 • post foto's van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan zijzelf;
 • een profiel gebruiken als blog, column, of anderszins teksten en/of afbeeldingen plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;
 • de gegevens van andere Deelnemers gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn bedoeld, waaronder het verzenden van spam en kettingbrieven.

4.2 Daarnaast is het de Consument niet toegestaan ​​om:

 • onwaarheden in het profiel vermelden;
 • uitspraken doen over de status, het type en/of de duur van hun lidmaatschap in communicatie met andere deelnemers en/of het profiel;
 • professioneel en/of in ruil voor geld erotisch contact zoeken of aanbieden;
 • vul meerdere profielen per persoon in;
 • commerciële informatie verspreiden en/of vermelden in communicatie met andere deelnemers en/of op het profiel;
 • schade of overlast veroorzaken aan andere Deelnemers of de Datingsite;
 • racistische of beledigende uitingen maken en/of vermelden in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel;
 • informatie op een profiel van een andere gebruiker op welke manier dan ook publiceren, reproduceren of anderszins (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 • strikt persoonlijke inloggegevens doorgeven aan derden;
 • meld je aan als koppel;
 • een valse identiteit aannemen of doen alsof je iemand anders bent.

4.3 Indien de Consument handelt in strijd met het bepaalde in artikel 4.1 of 4.2, kan de Datasite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel onmiddellijk aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder opgave van de reden. De datingsite zal het lidmaatschapsgeld terugbetalen met uitzondering van het lidmaatschapsgeld op de opzegtermijn.

4.4 De Consument aanvaardt dat de Datingsite, indien daar gegronde redenen voor bestaat, de door hem verstrekte gegevens kan controleren en informatie kan verstrekken in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.


Artikel 5. Klachten over Deelnemers; bedrog

5.1 Indien de Datasite een klacht over een Deelnemer ontvangt, zal zij deze klacht onderzoeken en indien nodig passende maatregelen nemen. De Datingsite spant zich in om ervoor te zorgen dat profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of op een andere manier duidelijk zijn dat dit schade of overlast voor andere Deelnemers kan veroorzaken, worden verwijderd, aangepast of geblokkeerd.

5.2 De Datasite stelt alles in het werk om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datasite. De website geeft zelf de risico's aan en geeft tips om schade te voorkomen.


Artikel 6. Gebruikersovereenkomst

Deze Overeenkomst vormt Uw overeenkomst met TransAmor met betrekking tot Uw gebruik van de Dienst. U moet zich houden aan alle voorwaarden van de Overeenkomst om een ​​geautoriseerde gebruiker van de Service te worden of te blijven.


Artikel 7. Gebruiksrecht

Uw recht om de Service te gebruiken is onderhevig aan eventuele beperkingen, voorwaarden en beperkingen die door ons van tijd tot tijd naar eigen goeddunken worden vastgesteld. We kunnen elk aspect van de Service op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een Service-functie, database of inhoud. We kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en aspecten van de Service of uw toegang tot delen of de gehele Service beperken met kennisgeving en om specifieke redenen, maar zonder aansprakelijkheid.


Artikel 8. Gedragscode

U stemt ermee in de Service te gebruiken in overeenstemming met de volgende Gedragscode:

 1. a) U houdt alle informatie die u via de Service aan u verstrekt, privé en vertrouwelijk en geeft dergelijke informatie aan niemand zonder de toestemming van de persoon die deze aan u heeft verstrekt.
 2. b) U zult de Service niet gebruiken voor enige vorm van intimidatie of beledigend gedrag, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van berichten, foto's of opnames die lasterlijke, lasterlijke, beledigende of lasterlijke uitspraken of racistische uitspraken bevatten. , pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend taalgebruik.
 3. c) U stuurt geen kettingbrieven door via de Service.
 4. d) U zult de Service niet gebruiken om de privacyrechten, eigendomsrechten of andere rechten van een persoon te schenden.
 5. e) U zult geen privéberichten, foto's of opnames plaatsen of de Service gebruiken op een manier die;

in strijd is met, plagiaat pleegt of inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten of handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of

is frauduleus of anderszins onwettig of schendt enige wet.

 1. f) U zult de Service niet gebruiken om materiaal te verspreiden, promoten of anderszins te publiceren dat een verzoek om fondsen, advertenties of verzoeken om goederen of diensten bevat. Partijen die verantwoordelijk zijn voor de distributie, promotie of publicatie van materiaal dat een verzoek om fondsen, advertenties of verzoeken om goederen of diensten bevat, komen overeen TransAmor duizend dollar ($ 1000,00) per rekening die bij dergelijke activiteiten is betrokken te betalen voor het dekken van kosten die verband houden met onderzoek en vervolging van dergelijke activiteiten.
 2. g) U zult de Service niet gebruiken om een ​​virus of kwaadaardige software van welk type dan ook te verspreiden of te uploaden, of iets anders te doen dat schade kan toebrengen aan de Service, de Website, TransAmor, haar systemen of de systemen van een ander lid op welke manier dan ook.
 3. h) U zult op geen enkele manier contactgegevens plaatsen of verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, "instant messenger"-bijnamen of contactgegevens, telefoonnummers, postadressen, URL's en volledige namen via openbaar geplaatste informatie op de Website en via haar Diensten.
 4. i) U zorgt er niet voor dat toegang tot de Service wordt verkregen via geautomatiseerde of robotachtige middelen, inclusief, maar niet beperkt tot, de snelle toegang tot de site zoals bij een denial-of-service-aanval. Een dergelijke beperking is niet van toepassing op legitieme activiteiten van zoekmachines die de Dienst niet onredelijk belasten.
 5. j) U zult geen applicatie van derden gebruiken, zoals een mobiele smartphone-applicatie, sociale media of andere webpaginawidget, of enige andere dergelijke mobiele, sociale media-, web- of desktopapplicatie om toegang te krijgen tot de Service, behalve wanneer een dergelijke toepassing door ons wordt verstrekt of door ons wordt goedgekeurd. Een dergelijke beperking is niet van toepassing op een browsertoepassing die alleen de pagina's van de Service in hun geheel weergeeft zonder wijziging of herformulering van de inhoud.

Artikel 9. Monitoring van informatie

We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken, zoals Yahoo!, Google en Microsoft, om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw interesses gebruiken om advertenties weer te geven over goederen en diensten die voor u interessant zijn. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en uw keuzes wilt weten over het niet laten gebruiken van deze informatie door deze bedrijven, ga dan naar www.aboutads.info/choices.

We behouden ons het recht voor om alle advertenties, openbare postings en berichten te controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de inhoudsrichtlijnen die door ons worden gecontroleerd en van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Voor meer informatie over deze gedragsgerichte reclamepraktijk of om u af te melden voor dit soort advertenties, kunt u terecht op www.networkadvertising.org.

Als u zich wilt afmelden voor advertentiecookies van derden, gaat u naar www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


Artikel 10. Verwijdering van informatie

We kunnen en kunnen niet alle profielen, openbare berichten, berichten of andere materialen die door gebruikers van de Service zijn geplaatst of verzonden, bekijken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze profielen, openbare postings, berichten of ander materiaal. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om profielen, openbare postings, berichten en ander materiaal te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken die we, naar eigen goeddunken, in strijd achten met de Gedragscode zoals hierboven uiteengezet of enige andere toepasselijke inhoudsrichtlijnen of anderszins onaanvaardbaar achten. U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van profielen, openbare berichten, berichten en ander materiaal dat u naar de Service kunt uploaden.


Artikel 11. Beëindiging van toegang tot diensten

We kunnen, naar eigen goeddunken, Uw toegang tot de gehele of een deel van de Service op elk moment beëindigen of opschorten, met kennisgeving, om specifieke redenen, inclusief, maar niet beperkt tot, de schending van deze Overeenkomst. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan elke frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteit die het genot van de Service of het internet door anderen kan beïnvloeden, naar eigen goeddunken een reden zijn om uw toegang tot de gehele of een deel van de Service te beëindigen , en u wordt mogelijk doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties.


Artikel 12. Eigendomsinformatie

De Service bevat informatie die eigendom is van ons, onze partners en onze gebruikers. We claimen volledige auteursrechtelijke bescherming in de Service. Informatie die door ons, onze partners of gebruikers van de Service is geplaatst, kan worden beschermd, ongeacht of deze al dan niet wordt aangemerkt als eigendom van ons of van hen. U stemt ermee in dergelijke informatie op geen enkele manier te wijzigen, kopiëren of verspreiden zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke informatie te hebben ontvangen.


Artikel 13. Geen verantwoordelijkheid

U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor onderbreking of opschorting van de Service, ongeacht de oorzaak van de onderbreking of opschorting.


Artikel 14. Beveiliging

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en u mag niemand toestaan ​​uw wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot de Services. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik of activiteit op de Service door gebruikers die uw wachtwoord gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van uw wachtwoord door een derde partij. U stemt ermee in TransAmor onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van Uw gebruikersnaam of wachtwoord of ongeoorloofde toegang tot Uw account. Voor uw eigen veiligheid is het raadzaam om uit te loggen wanneer u elk gebruik van de diensten beëindigt, vooral als u een openbare computer gebruikt of een computer deelt met anderen. Wanneer u zich aanmeldt bij de Services met een openbare computer, wees dan voorzichtig om te voorkomen dat andere mensen toegang hebben tot uw gebruikersnaam en wachtwoord.


Artikel 15. Interacties met andere leden

15.1 U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIES MET ANDERE LEDEN. U BEGRIJPT DAT TRANSAMOR MOMENTEEL GEEN STRAFRECHTELIJKE ACHTERGRONDCONTROLES UITVOERT OP HAAR LEDEN. TRANSAMOR DOET EVENEENS GEEN ONDERZOEK NAAR DE ACHTERGRONDEN VAN AL HAAR LEDEN OF PROBEERT DE VERKLARINGEN VAN HAAR LEDEN NIET TE CONTROLEREN. TRANSAMOR GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN LEDEN OF HUN COMPATIBILITEIT MET HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE LEDEN. TRANSAMOR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ALLE STRAFRECHTELIJKE ACHTERGRONDCONTROLE OF ANDERE SCREENINGS (ZOALS ZOEKOPDRACHTEN MET ZIEKENHUIZEN) (ZOALS ZOEKOPDRACHTEN MET ZIEKENHUIZEN) UIT TE VOEREN, EN MET BESCHIKBAARHEID VAN BESCHIKBARE OPENBARE GEGEVENS.

15.2 TRANSAMOR IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, DIRECTE, INDIRECTE, ALGEMENE, SPECIALE, COMPENSERENDE, GEVOLG EN/OF INCIDENTELE, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEDRAG VAN U OF IEMAND IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT LICHAMELIJK LETSEL, EMOTIONEEL NOOD EN/OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT COMMUNICATIE OF VERGADERINGEN MET ANDERE GEREGISTREERDE GEBRUIKERS VAN DEZE SERVICE OF PERSONEN DIE U VIA DEZE SERVICE ONTMOET. U GAAT ERMEE AKKOORD REDELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN IN ALLE INTERACTIES MET ANDERE LEDEN VAN DE DIENST, IN HET BIJZONDER ALS U BESLIST OM OFFLINE OF PERSOONLIJK TE ONTMOETEN. U BEGRIJPT DAT TRANSAMOR GEEN GARANTIE GEEFT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT UW ULTIEME COMPATIBILITEIT MET INDIVIDUEN DIE U VIA DE SERVICE ONTMOET. U MAG UW FINANCILE INFORMATIE (VOORBIJVOORBEELD UW CREDITCARD OF BANKREKENINGGEGEVENS) NIET AAN ANDERE LEDEN VERSTREKKEN.

15.3 DE WEBSITE IS GEEN HUWELIJKSMIDDELENDIENST, MAILORDERBRUIDDIENST OF EEN MATCHMAKINGSERVICE. TRANSAMOR IS NIET VERPLICHT OM ANDER LID OF LEDEN VOOR U TE MAKELEREN.


Artikel 16. Externe links

16.1 De Service kan koppelingen naar andere internetsites en bronnen ("Externe koppelingen") bevatten. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en niet aansprakelijk zijn als gevolg van de beschikbaarheid van externe links of hun inhoud. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke externe links te lezen voordat u ze gebruikt.

U begrijpt dat u door het gebruik van een van de externe links inhoud kunt tegenkomen die als aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden beschouwd, welke inhoud al dan niet kan worden geïdentificeerd als expliciet taalgebruik, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL kan automatisch en onbedoeld links of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal genereren. Desalniettemin stemt u ermee in de externe links op eigen risico te gebruiken en dat TransAmor niet aansprakelijk is jegens u voor inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn. Het is uw enige en exclusieve verplichting om te voorkomen dat kinderen en andere personen ongepaste inhoud bekijken of openen die mogelijk is opgenomen in of beschikbaar is via externe links.

16.2 Door gebruik te maken van externe links, erkent u en gaat u ermee akkoord dat TransAmor niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk materiaal bij External Koppelingen. TransAmor geeft geen garantie of onderschrijft en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens U of enige andere persoon voor enige Externe Links of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

TransAmor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van, updates aan of privacypraktijken van derden die Externe Links beheren, die kunnen verschillen van die van TransAmor. De persoonlijke gegevens die u aan dergelijke derden kunt geven, vallen niet onder het privacybeleid van TransAmor. Sommige externe bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke gegevens met TransAmor te delen, in welk geval het delen van gegevens wordt geregeld door het privacybeleid van die derde partij.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van externe links kan leiden tot schadelijke of ongewenste inhoud of schadelijke software die uw computer of mobiele apparaat infecteert of ermee in wisselwerking staat. U aanvaardt alle risico's in verband met dergelijke Externe Links, en U stemt ermee in dat TransAmor geen verantwoordelijkheid heeft jegens U in het geval Uw computer of mobiele apparaat op enigerlei wijze wordt beïnvloed door Uw gebruik van Externe Links.


Artikel 17. Betaalde lidmaatschappen en betaalde functies

Naast de gratis diensten die op de Website worden aangeboden, worden Lidmaatschappen (bijvoorbeeld het TransAmor Lidmaatschap) en Functies aangeboden waarvoor betaald moet worden. Waar betaling vereist is, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.


Artikel 18. Betaalde diensten

 1. Algemeen. Indien u Diensten aanschaft die wij tegen betaling aanbieden (de "Betaalde Diensten"), zoals een abonnement op onze Diensten of tegoeden (zoals hieronder beschreven), machtigt u daarbij TRANSAMOR en onze aangewezen betalingsverwerkers om uw betalingsinformatie en alle andere gerelateerde informatie op te slaan. U stemt er ook mee in de toepasselijke vergoedingen voor de Betaalde Services te betalen (inclusief en zonder beperking periodieke vergoedingen voor lopende abonnementen (de "Abonnementskosten") zoals uiteengezet op de Services) wanneer deze verschuldigd worden, plus alle gerelateerde belastingen (inclusief en zonder beperking , gebruiks- en verkoopbelastingen, heffingen of andere overheidsbelastingen of -heffingen), en om ons alle incassokosten en rente te vergoeden voor achterstallige bedragen. Alle vergoedingen en kosten zijn niet-restitueerbaar en er zijn geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte Betaalde Services (inclusief gedeeltelijk gebruikte abonnementsperioden), behalve (i) zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst, (ii) zoals anders vereist door de toepasselijke wetgeving en (iii) ) geheel naar eigen goeddunken van TRANSAMOR. Vergoedingen voor de Betaalde Diensten kunnen vooraf, achteraf, per gebruik of zoals anderszins beschreven worden betaald bij de eerste aankoop van de Betaalde Diensten. Alle prijzen voor Betaalde Diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd (tenzij anders beschreven in deze Sectie).

 2. Huidige informatie vereist. U stemt ermee in nauwkeurige, actuele en volledige factuurgegevens te verstrekken en gaat ermee akkoord al deze informatie onmiddellijk bij te werken (zoals wijzigingen in creditcardnummer, vervaldatum van creditcard, factuuradres , of) indien nodig voor de verwerking van alle betalingen die verschuldigd zijn aan TRANSAMOR. U stemt ermee in om TRANSAMOR onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van een mogelijke inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw Betaalmethode of als uw Betaalmethode wordt geannuleerd (bijvoorbeeld door verlies of diefstal). U erkent en gaat ermee akkoord dat uw huidige Betaalmethode in rekening kan blijven worden gebracht voor Betaalde Services en dat u verantwoordelijk blijft voor al dergelijke kosten als u geen van de voorgaande informatie verstrekt.

 3. Betaalmethode. Van tijd tot tijd kan TRANSAMOR verschillende betalingsmethoden aanbieden, waaronder en zonder beperking betaling per bankpas, creditcard, cheque of elektronische cheque, via PayPal of via bepaalde mobiele betalingsproviders. U machtigt TRANSAMOR om Betaalde Diensten bij u in rekening te brengen via elke betaalmethode die u selecteert bij de aankoop van de Betaalde Diensten (de "Betaalmethode") en u stemt ermee in om te betalen met behulp van dergelijke Betaalmethode(n) (we kunnen van tijd tot tijd ontvangen en gebruiken, bijgewerkte betalingsmethode-informatie ontvangen en gebruiken die door u is verstrekt of die financiële instellingen of betalingsverwerkers aan ons kunnen verstrekken, om informatie met betrekking tot uw betalingsmethode(n) bij te werken, zoals bijgewerkte vervaldatums of rekeningnummers). Bepaalde Betaalmethoden, zoals debetkaarten en creditcards, kunnen overeenkomsten inhouden tussen u en de financiële instelling, creditcarduitgever of andere aanbieder van de door u gekozen Betaalmethoden (de "Aanbieder van Betaalmethoden"). Als we geen betaling ontvangen van uw betalingsmethodeaanbieder, stemt u ermee in om alle verschuldigde bedragen op ons verzoek rechtstreeks te betalen. Uw niet-beëindiging of voortgezet gebruik van de Betaalde Diensten bevestigt opnieuw dat we bevoegd zijn om uw Betaalmethode in rekening te brengen. Betaalde TRANSAMOR-diensten kunnen ook worden gekocht via uw accounts bij bepaalde derden, zoals uw Google Play-account, Apple iTunes-account, uw of uw Amazon-account (een "account van derden"). Als u Betaalde Diensten koopt via een Account van derden, wordt de facturering voor deze Betaalde Diensten weergegeven via uw Account van derden. U dient de algemene voorwaarden van het account van derden te lezen, die wij niet controleren.

 4. Automatische verlenging van abonnementen. U BETAALT VOOR EEN ABONNEMENT DOOR DEBITKAART OF CREDIT (OF ANDERE BETAALMETHODE DIE OP ONZE DIENSTEN OF EEN SOCIALE NETWERKSITE IS GEDENTEERD ALS EEN AUTOMATISCH VERLENGENDE ABONNEMENT) EN U DOET ANNULEER HIERONDER UW ABONNEMENT NIET VOOR HET EINDE VAN DE ABONNEMENTSTERMIJN, UW ABONNEMENT WORDT AUTOMATISCH VERLENGD AAN HET EINDE VAN ELKE TERMIJN VOOR OPEENVOLGENDE VERLENGPERIODEN VAN DEZELFDE DUUR ALS DE ABONNEMENTSTERM, EEN OORSPRONKELIJK UITGEKOZEN, EEN MAANDABONNEMENT WORDT AUTOMATISCH VERLENGD OP MAANDELIJKSE BASIS, EEN ABONNEMENT VAN ZES MAANDEN WORDT AUTOMATISCH VERLENGT OP EEN ZESMAANDELIJKSE BASIS EN EEN ABONNEMENT VAN TWAALF MAANDEN WORDT AUTOMATISCH VERLENGD OP EEN TWAALFMAANDEN). TENZIJ ANDERS IS VERMELD IN TOEPASSELIJKE AANVULLENDE VOORWAARDEN OF COMMUNICATIES DIE WIJ NAAR UW GEREGISTREERDE E-MAILADRES VERZENDEN, ZAL DERGELIJKE VERLENGING TEGEN DEZELFDE ABONNEMENTSPRIJS ALS WANNEER U EERST ABONNEERT OP DE 10 ONBEDRAAGDE BELASTINGEN, PLUS ALLE TOEPASSELIJKE BELASTINGEN. VAN UW HUIDIGE TERMIJN DAT DE ABONNEMENTSPRIJS ZAL VERHOGEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE DERGELIJKE AUTOMATIC VERLENGING UW BETAALMETHODE WORDT AUTOMATISCH GELADEN VOOR DERGELIJKE ABONNEMENTSKOSTEN, PLUS ALLE TOEPASSELIJKE BELASTINGEN. F U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW ABONNEMENT ONDERWORPEN IS AAN AUTOMATISCHE VERLENGING EN U GAAT ERMEE AKKOORD MET EN AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLE TERUGKOMENDE AFBETALINGEN VAN UW BETAALKAART OF CREDITCARD (OF ANDERE BETAALMETHODE, ZO VAN TOEPASSING) GEBASEERD OP DEZE AUTOMATISCHE VERLENGING U, EN ZONDER VERDERE KENNISGEVING BEHALVE ZOALS WETTELIJK VEREIST. BOVENDIEN ERKENT U DAT HET BEDRAG VAN DE TERUGKERENDE KOSTEN KAN WIJZIGEN INDIEN DE TOEPASSELIJKE BELASTINGEN WIJZIGEN OF ALS U MELDING WORDT DAT ER EEN VERHOGING ZAL ZIJN VAN DE TOEPASSELIJKE ABONNEMENTSKOSTEN.

 5. Wijziging in het geautoriseerde bedrag. Als het totale bedrag dat in rekening moet worden gebracht afwijkt van het bedrag dat u hebt geautoriseerd bij de aankoop van betaalde services (anders dan vanwege het opleggen of wijzigen van het bedrag aan belastingen, inclusief zonder beperking van verkoop- en gebruiksbelastingen, heffingen of andere overheidsbelastingen of -vergoedingen), zal TRANSAMOR ten minste 10 dagen voor de geplande datum van de transactie op de hoogte stellen van het in rekening te brengen bedrag en de datum van afschrijving. U stemt ermee in de verhoogde prijs voor de betaalde diensten te betalen als u uw betaalde diensten niet annuleert voordat de verhoogde prijs van kracht wordt. U stemt ermee in dat TRANSAMOR gemaakte kosten kan accumuleren en deze tijdens of aan het einde van elke factureringscyclus als een of meer totale kosten kan indienen. TRANSAMOR zal u informeren over eventuele extra kosten die worden geaccumuleerd.

 6. Annulering van abonnementen. OM UW ABONNEMENT OP ELK MOMENT TE WIJZIGEN, VERWIJDEREN OF ANNULEREN GA NAAR DE PAGINA 'PROFIELBEWERKEN' VAN UW DATINGPROFIEL, KLIK OP 'PROFIEL VERWIJDEREN' EN VOLG DE INSTRUCTIES. ALS U EEN ABONNEMENT HEBT GEKOCHT VIA EEN ACCOUNT VAN EEN DERDE, MOET U UW ABONNEMENT ANNULEREN VIA DIE DERDE PARTIJ EN IN OVEREENSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIE DERDE. ALS U UW ABONNEMENT ANNULEERT, BLIJVEN UW ABONNEMENTSVOORDELEN BLIJVEN TOT HET EINDE VAN DE DAN HUIDIGE ABONNEMENTSTERMIJN, MAAR UW ABONNEMENT WORDT NIET VERLENGD NADAT DIE TERMIJN VERLOOPT. U HEBT GEEN RECHT OP EEN EVENTUELE TERUGBETALING VAN EEN GEDEELTE VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN DIE VOOR DE DAN HUIDIGE ABONNEMENTSDUUR ZIJN BETAALD. BEHALVE DEZE OVEREENKOMST, OF ZOALS VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT.

 7. Onjuiste betalingen en fouten. In het geval dat u ons een betaling voor Betaalde Diensten indient die niet overeenkomt met de prijs voor de Betaalde Diensten die u hebt geselecteerd, heeft TRANSAMOR het recht, in zijn enige en absolute discretie, om (1) uw gehele of een deel van uw betalingsbedrag toe te passen op andere vergelijkbare Betaalde services met een aankoopprijs die gelijk is aan of lager is dan het bedrag van uw betaling (2) het gehele of een deel van uw betaling toe te passen op de aankoop van onze virtuele valuta, (3) uw betaling toepassen op een combinatie van de voorgaande manieren of (4) het bedrag van uw betaling geheel of gedeeltelijk terugbetalen of terugbetalen. TRANSAMOR behoudt zich het recht voor om eventuele fouten of vergissingen die zij maakt te corrigeren, zelfs als zij reeds betaling heeft aangevraagd of ontvangen.

Artikel 19. Annulering van Diensten

Als u uw account annuleert, worden uw betaalde lidmaatschap en/of betaalde functies geannuleerd. Alle betalingen voor betaalde lidmaatschappen en betaalde functies kunnen niet worden gerestitueerd. U komt niet in aanmerking voor een evenredige terugbetaling van enig deel van de ongebruikte betaalde services. Als de facturering voor een service maandelijks, jaarlijks of op een andere periodieke basis plaatsvindt, wordt het ongebruikte deel van de huidige serviceperiode niet terugbetaald. Betaalde lidmaatschappen en/of betaalde functies kunnen niet worden overgedragen naar een ander account.


Artikel 20. Claims maken van inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat enig materiaal of inhoud die door TransAmor wordt verspreid een inbreuk op het auteursrecht vormt, verstrekt u ons dan de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtbelang; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt; een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich op onze website bevindt; Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.


Artikel 21. Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

21.1 U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE WEBSITE EN DIENSTEN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID DIE GARANTIES DIE ONDER DE WET NIET KUNNEN UITSLUITEN.

21.2 TRANSAMOR BIEDT ON-LINE PERSOONLIJKE DATINGDIENSTEN EN HULPMIDDELEN AAN SINGLES EN ANDERE GELIJKSOORTIG GENTERESSEERDE INDIVIDUEN, EVENALS FORUMS VOOR DISCUSSIE EN COMMENTAAR AAN ABONNEEMS VIA DE WEBSITE EN ANDERE DISTRIBUTIEMIDDELEN. TRANSAMOR GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN, OF ONDERSCHRIJFT ANDERSZINS INFORMATIE OP DE WEBSITE. WEGENS HET AANTAL BRONNEN WAARUIT DOOR TRANSAMOR VERKREGEN CONTENT WORDT VERKREGEN, KUNNEN ER VERTRAGINGEN, WEGLATINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DERGELIJKE INHOUD ZIJN. WIJ VERTEGENWOORDIGEN OF ONDERSCHRIJVEN DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG LEDENPROFIEL, ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE WEERGEGEVEN, GEUPLOAD OF VERSPREID VIA DE DIENST DOOR TRANSAMOR, ONZE PARTNERS OF ENIGE GEBRUIKER VAN DE DIENST OF EEN ANDERE DIENST. U ERKENT DAT HET VERTROUWEN VAN EEN DERGELIJKE MENING, LEDENPROFIEL, ADVIES, VERKLARING OF INFORMATIE OP EIGEN RISICO IS. UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE DIENST NU OF NA HET PLAATSEN VAN EEN KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN UW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING ZAL EEN BINDENDE AANVAARDING DOOR U VAN DEZE OVEREENKOMST OF EVENTUELE VOLGENDE WIJZIGINGEN VORMEN.

21.3 HIERBIJ ERKENT EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT TRANSAMOR, HAAR OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN DERDE CONTENT-PROVIDERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JE OF ENIGE DERDE PARTIJ, WANNEER DOOR ENIGE DERDE INFORMATIE VERKREGEN VIA DE INHOUD DIE DOOR TRANSAMOR IS VERSTREKT, EVENALS ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST TE GEBRUIKEN OF UIT ENIGE OORZAAK FOUT VAN PRESTATIES, FOUT, OMISSIE, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUS, STORING VAN DE COMMUNICATIELIJN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT EN/OF WIJZIGING VAN DE WEBSITE, ONGEACHT CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE OORZAAK, EN ONGEACHT OF TRANSAMOR OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN DE BESCHIKBAARHEID VAN EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, IN DAT GEVAL DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. ONGEACHT HET VOORGAANDE ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN GEEN GEVAL DE SOM VAN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLARS ($ 50,00) OVERSCHRIJDEN.

21.4 ELKE PARTIJ STEMT ERMEE IN DAT IEDER VAN ONS UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS CLAIMS KAN INSTELLEN TEGEN DE ANDER EN NIET ALS EISER OF KLASSIEKLID IN ENIGE VERMELDE KLASSE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, MAG GEEN ENKELE CLAIM WORDEN GECONSOLIDEERD OF SAMENGEVOEGD MET DE CLAIMS VAN MEER DAN ÉÉN PERSONEN OF PARTIJ. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, MAG GEEN VAN DE PARTIJEN DEELNEMEN AAN ENIGE GECONSOLIDEERDE, VERTEGENWOORDIGENDE OF KLASSEPROCEDURE. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, MAG EEN VAN DE PARTIJEN ALLEEN EEN UITRUSTING VAN ONTSPANNING VRAGEN EN/OF AANVAARDEN (INCLUSIEF MONETAIRE, UITSLUITENDE EN/OF VERKLARENDE UITVOERING) TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDU DIE RECHTVAARDIGING ZOEKEN EN ALLEEN VOOR ZOVER NODIG NODIG IS INDIVIDUELE CLAIM(EN) VAN DE PARTIJ.


Artikel 22. Vrijwaring

Hierbij stemt u ermee in TransAmor en alle functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten, informatieverstrekkers, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk de "Gevrijwaarde partijen") te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle aansprakelijkheid en kosten , inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door de Gevrijwaarde Partijen in verband met een claim die voortvloeit uit een schending door U van deze Overeenkomst of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U zult zo volledig als redelijkerwijs vereist is meewerken aan de verdediging van een dergelijke claim. TransAmor behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door U.


Artikel 23. Diversen

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen U en TransAmor met betrekking tot het gebruik van onze Diensten en vervangt elke andere overeenkomst of afspraak over het onderwerp. Deze Overeenkomst, Uw rechten en plichten en alle acties die in deze Overeenkomst worden overwogen, vallen onder de wetten van de provincie British Columbia, Canada. Als voorwaarde voor het gebruik van de Diensten stemt elke gebruiker ermee in dat alle geschillen en rechtsgronden die voortvloeien uit of verband houden met TransAmor, zullen worden opgelost door middel van arbitrage, waarbij dergelijke arbitrage wordt gehouden in Vancouver, British Columbia, Canada.

Bovendien, behalve waar dit bij wet verboden is, stemt u er als voorwaarde voor het gebruik van de Services mee in dat alle geschillen en oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met onze Services individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van classificatie. actie. U stemt er ook mee in dat, ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel aangeeft, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Services, moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering zich voordoet. Na deze termijn wordt de vordering of het rechtsmiddel verjaard. Het nalaten van een van de partijen om in enig opzicht enig hierin bepaald recht uit te oefenen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder.

Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TransAmor. TransAmor kan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband gecreëerd als gevolg van deze Overeenkomst. Koppen zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Alle kennisgevingen onder deze Overeenkomst moeten schriftelijk zijn en worden geacht naar behoren te zijn gedaan wanneer de ontvangst elektronisch is bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail, of bij ontvangst, indien verzonden per aangetekende of aangetekende post, ontvangstbewijs gevraagd.

We doen er alles aan om onze zaken te doen in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Laatst bewerkt op 2021-11-25